Ο ιστότοπος της ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.

Η εταιρεία μας διαθέτει Φωτοβολταϊκό Πάρκο Ισχύος 100 MW

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Αποτελέσματα 2014-2015